03/07/1980 - 05/07/1980 - Iron Maiden vypred�vaj� Marquee, Lond�n, Anglicko. Po�as koncertu s� filmovan� spolo�nos�ou ITV pre telev�zny program Twentieth Century Box, ktor� vysielali 17/08/1980. Program bol venovan� na sk�manie �New Wave Metal� sc�ny. Na jeho odvysielanie v�etci �akali rok a toto bola t� spr�vna doba, kedy sa mohli �pecializova� na Iron Maiden.