10/08/1982 - Vyst��penie v Beaumont, TX. Noc predt��m i��iel Bruce do jedn��ho baru v kr��tkych nohaviciach, zvidite����uj��cich jeho chlpat�� nohy, na ktor��ch mal e��te ��ervenobiele pono��ky. Barman si myslel ��e je to ur����liv�� (mal ich aj predt��m na vyst��pen��) a tak Bruce odi��iel a vr��til sa s tri��kom, na ktorom bol n��pis ���FUCK��� a trochu dlh����mi nohavicami. Nikdo mu na to u�� ni�� nepovedal.