15/08/1983 - Vyst��penie na spomienkovom ��tadi��ne (Memorial Stadium) v Buffalo, NY. Pol��cia musela zasiahnu��, preto��e nieko��ko diev��at nevkusne tancovalo na p��diu.