17/08/1984 - Prv�� vyst��penie v Ma��arsku (World Slavery Tour), ��portov�� hala Budapes��, Budape����, Ma��arsko. Na tomto vyst��pen�� sa z����astnilo 38 000 fan����ikov. Bol to pre skupinu dovtedy najv�������� vlastn�� koncert.