28/08/1993 - Bruceov posledn�� koncert s Iron Maiden. Koncert vysielali po celom svete. Z����astnil sa ho aj majster il��zi�� Simon Drake. Nahrat�� bolo v Pinewood Studios - Buck, UK (Raising Hell Video). Na mieste ste si mohli zak��pi�� aj exkluz��vne tri��ko.

28/08/1982 - ��al��ie vyst��penie na Reading Festivale. Skupina musela precestova�� okolo 12000 kilometrov (z El Paso, TX do Lond��na odkia�� i��li do Los Angeles, CA), v��etko pre jeden koncert! Pred n��m mali e��te p��r hor��cich vyst��pen��, ale Bruce bol stra��ne st��pnut�� strachom z koncertu v Readingu. Bruce a Dave si dali 3 sedat��va a tak sa nikdy nezobudili na��as. Bruce bol ale tak stra��ne nerv��zny, ��e 36 hod��n pred koncertom stratil hlas. Vyst��penie teda dopadlo dos�� zle. Poprv��, skupina nemohla po��u�� Steveovu basu, preto��e mu ��plne odch��dzala a tak za��al panik��ri��. Dave Murray mal tie�� obrovsk�� probl��my s gitarou, Adrian Smith vyzeral nerv��zne a ve��a sa m��lil. Ale zrejme si div��ci ni��oho nev��imli, preto��e bola atmosf��ra neuverite��n��. Bruce nevynechal ani jeho ����asn�� v��skoky, na obrazovk��ch sa premietal kompletn�� klip ���The Number Of The Beast��� a show skon��ila s nieko��k��mi pr��davkami. Na p��diu sa objavil aj Ricky Medlocke z Blackfoot, aby si s nimi zahral. Dodnes je skupina ur��ite ve��mi nerv��zna pred tak��mi ve��k��mi vyst��peniami - a ��o musela robi�� pred Monsters Of Rock a Rock In Rio!